TLAXCALA تلاكسكالا Τλαξκάλα Тлакскала la red internacional de traductores por la diversidad lingüística le réseau international des traducteurs pour la diversité linguistique the international network of translators for linguistic diversity الشبكة العالمية للمترجمين من اجل التنويع اللغوي das internationale Übersetzernetzwerk für sprachliche Vielfalt a rede internacional de tradutores pela diversidade linguística la rete internazionale di traduttori per la diversità linguistica la xarxa internacional dels traductors per a la diversitat lingüística översättarnas internationella nätverk för språklig mångfald شبکه بین المللی مترجمین خواهان حفظ تنوع گویش το διεθνής δίκτυο των μεταφραστών για τη γλωσσική ποικιλία международная сеть переводчиков языкового разнообразия Aẓeḍḍa n yemsuqqlen i lmend n uṭṭuqqet n yilsawen dilsel çeşitlilik için uluslararası çevirmen ağı la internacia reto de tradukistoj por la lingva diverso

 28/11/2020 Tlaxcala, Aẓeḍḍa n yemsuqqlen i lmend n uṭṭuqqet n yilsawen Taskint n Tlaxcala  
Tamazight  
 Asebter n umager 
IḌRISEN INEGGURA S TMAZIƔT
23/10/2019  -  TAFRIQT
Aneṣli: Tamazight
Yettussuqqel-d ɣer عربي  Français  Español 
Tagrawt usujed i tecli n 26 Kṭuber di Paris

Various Authors - Versch. Autoren -Muhtelif Yazarlar-مؤلفون مُتنوِّعون - نویسندگان مختلف

Alaɣi I merra tarwa d yessis n wegdud Arifi di tmura n barra. I merra ulawen iddren ittbeddan aked tseqqar n wemdan. I yenni d tinni ittbeddan akd tɣawsa n Arrif tanrzafut Awerni ulaɣi i d-ggin aytmatneɣ inecraf Irifiyen, zi jaj n yebniqen ...01/07/2016  -  TAFRIQT
Aneṣli: Español
Yettussuqqel-d ɣer English  Français  Tamazight   عربي 
Aneẓruf Utrim: Tagermant n Ahmed Boukhari deg tedwilt tanumant n Useqqamu n Tukksa n Ussehres

Ahmed Boukhari احمد بخاري

Ahmed Boukhari – D agensas n weɣref n Uneẓruf Utrim Aseqqamu n Tukksa n Ussehres – Tadwilt Tanumant 17 Yunyu 2016 Mass Aselway, Riɣ ad k-snemmreɣ, ama d kečč, ama imaslaḍen n Useqqamu Uzzig n Tukksa n Ussehres, ɣef tegnit ...16/06/2016  -  TAFRIQT
Aneṣli: Español
Yettussuqqel-d ɣer عربي  Tamazight   English  Français 
Tukksa n ussehres seg Uneẓruf Utrim

Ahmed Boukhari احمد بخاري

    Taseɣrut n Ahmed Boukhari, agensas n Terni n Polisario deg Yeɣlanen Yeddukklen, deg Usarag ɣef Tukksa n Ussehres ay d-yellan deg Managua (Nicaragua)   Ahmed Boukhari, d amaslaḍ seg Tmarit (secretariat) taɣelnawt ...01/04/2016  -  TUGNA ED YIMESLI
Aneṣli: Français
Yettussuqqel-d ɣer Tamazight   Italiano  Español 
Idomeni, lɛaṛ n Tuṛuft, s tugniwin

Various Authors - Versch. Autoren - AA.VV. - Auteurs div.

Ugar n 50 000 n yizrazaɣen « ay d-izelli yilel » ɣef tewwura n Tuṛuft tameṛkantit, ladɣa deg tmurt n Legrig seg wasmi ay yettwamdel « webrid n Balqan » ass n 8 Meɣres. 12 000 seg-sen ay la yettmettaten cwiṭ, cwiṭ deg ...25/11/2015  -  TIGEJDA ED TURDIWIN
Aneṣli: Español
Yettussuqqel-d ɣer Français  English  Deutsch  Italiano  فارسی  عربي  Tamazight  
S yisem-nneɣ

TLAXCALA ΤΛΑΞΚΑΛΑ ТЛАКСКАЛА تلاكسكالا 特拉科斯卡拉

Tidyanin yesseḥzanen ay d-yellan seg melmi kan ed uhetwir n leḥzen ay inekren deffir-nsent d ayen ay aɣ-yeǧǧan ad d-nessers assefhem-a:  1- Tlaxcala ur telli d igen (armée), wala d akabar, wala d tagrawt n ddin ay yettzuxxun tessen ...04/11/2015  -  TUṚUFT
Aneṣli: Français
Yettussuqqel-d ɣer Tamazight   Ελληνικά  Español  Italiano  English 
Tettwakkes tlelli n tiddit: wid ad idafɛen ɣef unezwu ur testeṛḥeb ara yes-sen Fṛansa

Sophie Chapelle

Anabaḍ (lḥukuma) n Fṛansa la d-yessewjad ad yeḥṛes taɛessast ɣef tlisa-nnes i tallit n wayyur, deg wakud-nni aydeg ad yili Usarag Agraɣlan ɣef Unezwu (climat) deg Paris. Aḥezzib-a yettwaddem « deg tegnit aydeg yella umihi d ...Tagennarit
Tagennarit


INEṢLIYEN INEGGURA
27/11/2020  -  TUṚUFT
Aneṣli: Français
Il faut protéger les enfants musulmans comme les autres : appel de personnalités juives

- Various Authors - Autores varios - Auteurs divers- AAVV-d.a.

TRIBUNE. « L’enfance ne relève pas de la suspicion, mais de la protection  ...27/11/2020  -  ISENTAL IMEƔRADIYEN
Aneṣli: Español
Crisis 2020: ¡Los ludditas* tenían razón!

- Luis Ernesto Sabini Fernández

El progreso es el opio de los pueblos. Pero Marx tenía razón… así que: ...27/11/2020  -  LUMMA TINESLEMT
Aneṣli: English
Top Iranian nuclear scientist killed: Iran defence ministry

- Various Authors - Autores varios - Auteurs divers- AAVV-d.a.

Iranian state television reported that the scientist who, as alleged by Israel, led a military nuclear ...27/11/2020  -  IDLES ED TEƔWALT
Aneṣli: English
Yettussuqqel-d ɣer Português/Galego  Français  Español  Italiano 
Maradona: the fragile god of the Global South

- Pepe Escobar Пепе Эскобар پپه اِسکوبار

Close Close   Football deity played on ...27/11/2020  -  TUGNA ED YIMESLI
Aneṣli: English
Diego Maradona, 1960-2020
Cartoons


- Various Authors - Autores varios - Auteurs divers- AAVV-d.a.

Argentina soccer legend Diego Maradona dies aged 60, succumbing to heart failure. Hand of God ...Dernières traductions dans toutes les langues
27/11/2020  -  TAFRIQT
Aneṣli: English
Yettussuqqel-d ɣer عربي  Español 
¿Conseguirá el Consejo de Seguridad de la ONU reactivar el referéndum de autodeterminación en el Sáhara Occidental? - Deich Mohamed Saleh الديش محمد الصالح
La respuesta a la pregunta del autor de este artículo, publicado el 18 de octubre de 2020, es, desafortunadamente y una vez más: “No”.-Nota de Tlaxcala La cuestión del Sáhara Occidental está en el ...27/11/2020  -  IDLES ED TEƔWALT
Aneṣli: English
Yettussuqqel-d ɣer Português/Galego  Français  Español  Italiano 
Maradona: il fragile dio del sud del mondo - Pepe Escobar Пепе Эскобар پپه اِسکوبار
La sua vita è stata un'opera pop planetaria. Dalla Somalia al Bangladesh, tutti conoscono i contorni di base della sua storia: il pibe di Villa Fiorito, un sobborgo povero di Buenos Aires ("Io sono un abitante dei bassifondi"), che ...27/11/2020  -  IDLES ED TEƔWALT
Aneṣli: English
Yettussuqqel-d ɣer Português/Galego  Français  Español  Italiano 
Maradona: el frágil dios del Sur Global - Pepe Escobar Пепе Эскобар پپه اِسکوبار
La deidad del fútbol jugó en la cancha mundial sin parar, tuvo una vida salvaje de altibajos vertiginosos y demoníacas caídas, siempre en el ojo de la tormenta. Su vida fue una ópera pop planetaria en marcha que ...27/11/2020  -  IDLES ED TEƔWALT
Aneṣli: English
Yettussuqqel-d ɣer Português/Galego  Français  Español  Italiano 
Maradona, le dieu fragile du Sud Global - Pepe Escobar Пепе Эскобар پپه اِسکوبار
Une déité du football jouant non-stop sur le terrain mondial, une vie sauvage de hauts vertigineux et de bas démoniaques à jamais dans l’œil du public. Sa vie était un pop opéra planétaire ...27/11/2020  -  IDLES ED TEƔWALT
Aneṣli: English
Yettussuqqel-d ɣer Português/Galego  Français  Español  Italiano 
Maradona: frágil divindade do Sul Global - Pepe Escobar Пепе Эскобар پپه اِسکوبار
“Deste tudo que me lembro, lembro-me bem de que baixava entre terras de sêde que das margens me vigiavam.” “O Rio”, João Cabral de Melo Neto* A vida dele foi uma ópera pop contínua eterna. Da ...Tous les articles du  28/11/2020
 Tzemrem ad d-tessuffɣem neɣ ad d-tessersem tasuqilt-a anda niḍen, maca yessefk ad tili temmed yerna ad d-tbedrem ameskar-nnes, imsuqqlen-nnes ed teɣbalut-nnes.