TLAXCALA تلاكسكالا Τλαξκάλα Тлакскала la red internacional de traductores por la diversidad lingüística le réseau international des traducteurs pour la diversité linguistique the international network of translators for linguistic diversity الشبكة العالمية للمترجمين من اجل التنويع اللغوي das internationale Übersetzernetzwerk für sprachliche Vielfalt a rede internacional de tradutores pela diversidade linguística la rete internazionale di traduttori per la diversità linguistica la xarxa internacional dels traductors per a la diversitat lingüística översättarnas internationella nätverk för språklig mångfald شبکه بین المللی مترجمین خواهان حفظ تنوع گویش το διεθνής δίκτυο των μεταφραστών για τη γλωσσική ποικιλία международная сеть переводчиков языкового разнообразия Aẓeḍḍa n yemsuqqlen i lmend n uṭṭuqqet n yilsawen dilsel çeşitlilik için uluslararası çevirmen ağı

 16/01/2021 Tlaxcala, the international network of translators for linguistic diversity Tlaxcala's Manifesto  
English  
 UNIVERSAL ISSUES 
UNIVERSAL ISSUES / کدامین سنت ها را حفظ کنیم؟
Date of publication at Tlaxcala: 25/12/2020
Original: An welchen Traditionen festhalten?

کدامین سنت ها را حفظ کنیم؟

Hamid Beheschti حميد بهشتي

 

 

برخی از مسلمانان با این باور که پوشیدن برقع در اجتماع واجب است می کوشند ثابت نمایند که این کار در زمان پیامبر عادی بوده است، در حالیکه در واقع چنین نبوده. این را پژوهش های تاریخی اثبات نموده اند.

در 18 دسامبر گفتگویی آنلاین تحت عنوان "زیبایی سنت" انجام گرفت که متاسفانه من نتوانستم در آن شرکت کنم. این گفتگو برای عموم در نظر گرفته نشده، بلکه برای دایره محدودی بود. مخاطب، از مفهوم سنت در عنوان سخن می بایست می فهمید که مقصود چیست تا مایل به شرکت در گفتگو گردد. اما مقصود از سنت چه بود؟

1)    مقصود، سنت پیامبر اسلام بود. افزودن صفتِ "زیبا" در عنوان، نشاندهنده این بود که به احتمال زیاد قرار بود یک برداشت نا انتقادی مطرح گردد. اما ما می دانیم که این مفهوم از سنت، یعنی همان سنت پیامبر، همانند قرآن متفاوت درک می گردد.

2)    یک مثال: برخی از مسلمانان با این باور که پوشیدن برقع در اجتماع واجب است می کوشند ثابت نمایند که این کار در زمان پیامبر عادی بوده است، در حالیکه در واقع چنین نبوده. این را پژوهش های تاریخی اثبات نموده اند. آن زمان نه در مدینه (یَثرِب) آن قدر پارچه موجود بود که همه زنان مسلمان بتوانند برای خود برقع تهیه نمایند و نه رفتار معمول آنچنان بود که از سر تا پای خویش را بپوشانند (حجاب شرعی در عصر پیامبر، امیر ترکاشوند). این مثال برای این بود که ببینیم چگونه ما می کوشیم سنت های خود را بعنوان سنت پیامبر مطرح سازیم. یک مثال دیگر: نگاه کنیم چگونه بوکوحرام و داعش در درگیری های مسلحانه خود زنان و کودکانی را ربوده و این کار را با اشاره به سنت قدیم مسلمانان به اسیر گرفتن در جنگ و تبدیل اسرا به بردگان توجیه می کنند. عمل به اینگونه سنت ها در عصر حاضر موجب دلزدگی از آداب و رسوم قدیم گشته، موجب جدائی و پشت نمودن بسیاری از مردم می گردد.

3)    با توجه بدین دو مثال می توان گفت به سنت های خویش چسبیدن ما را از همراهی با مردم و همگامی با جامعه بشری باز می دارد. البته سنت ها رفتارهای حفظ شده از قدیم و حاصل تجربیات نسل های گذشته اند و به همین دلیل ارزشمند بوده، باید آنها را حفظ نمود، منتها فقط در صورتیکه با تغییر شرایط زندگی در زمان ما همساز باشند. لذا باید آنها را درک کنیم و هدف و نقش هر سنت را بفهمیم و در صورتی که سنتی مانند پوشیدن برقع دیگر با زمان حاضر سازگار نباشد، باید آن را کنار بگذاریم.


Fluter در زندان سر- برگرفته از مجله

4)    البته این ها مثال های زیبایی نبودند. اما اینگونه عملکردها را که با صفت اسلامی توجیه می شوند، نباید ناگفته گذارد، هنگامیکه از سنن اسلامی سخن می گوئیم.

چیرگی تحولات بر سنن قدیم

5)    تغییر شرایط زندگی آنچنان سرعت یافته است که به سختی می توان با آنها همگام گشت. به ویژه روند اطلاعات و استفاده از وسائل ارتباط، آنچنان سریع تغییر می یابند که از آداب و رسوم گذشته در این زمینه دیگر هیچ باقی نمانده و تمامی سنت ها رفته رفته به بوته فراموشی می روند و در نتیجه روابط اجتماعی، سست و مراتب گذشته رنگ باخته اند.

6)    یک مثال: سرعت تغییر در نرم افزارها چنان شتابناک است که بزرگسالان به ندرت بدون یاری نوجوانان قادر به همگامی بوده، وابسته به کمک آنان می باشند. در حالیکه در نسل های گذشته کودکان و نوباوگان بودند که به توصیه های بزرگترها گوش می دادند. در این میان احترام به برزگترها مخدوش و حرمت نهادن به آموزگاران نیز از دست رفته است.

شتاب تغییرات نرم افزاری از قواعد و معیارهای شناخته شده پیروی نکرده، مردم مجبورند دائم به تحولات جدید در این زمینه گردن نهند. آنهم بدون اینکه بر روی این امور، جامعه بشری پیشاپیش توافق کرده باشد. تنها میزان برای اصلاح و بهینه گشتن، میزانِ فروشِ نرم افزارها در بازار و جا افتادن آنهاست. در نتیجه ما در ارتباطات خود، تمامی معیارها، سنت ها و اولویت های گذشته را از دست داده، تابع بازار گشته ایم.

میان سنت و پیشرفت 

7)    پرسش تعیین کننده این است که آیا باید بخاطر پیشرفت و همگامی با دنیای مدرن تمامی معیارها و سنت های گذشته را رها نمود و تابع اقتضائات و تصمیمات اتخاذی در مراکز تولید صنعتی و هر گونه تولید حاکم بر بازار گردید؟ یا شاید معیارِ پیشرفت و مدرنیته باید در مقبولیت و هدفمندی محصولات، در مفید بودن و مطمئن بودن آنها برای مردم باشد؟ پاسخ بدین پرسش ها تعیین کننده این است که کدام سنت ها را باید حفظ نمود و کدامین تغییر و تحول و مدرنیته قابل پذیرش است.

Courtesy of تلاکسکالا
Source: http://tlaxcala-int.org/article.asp?reference=30358
Publication date of original article: 24/12/2020
URL of this page : http://www.tlaxcala-int.org/article.asp?reference=30359

 

Tags: سنتمدرنیته/ تجددبرقعبوکو حرام/ داعش
 

 
Print this page
Print this page
Send this page
Send this page


 All Tlaxcala pages are protected under Copyleft.