TLAXCALA تلاكسكالا Τλαξκάλα Тлакскала la red internacional de traductores por la diversidad lingüística le réseau international des traducteurs pour la diversité linguistique the international network of translators for linguistic diversity الشبكة العالمية للمترجمين من اجل التنويع اللغوي das internationale Übersetzernetzwerk für sprachliche Vielfalt a rede internacional de tradutores pela diversidade linguística la rete internazionale di traduttori per la diversità linguistica la xarxa internacional dels traductors per a la diversitat lingüística översättarnas internationella nätverk för språklig mångfald شبکه بین المللی مترجمین خواهان حفظ تنوع گویش το διεθνής δίκτυο των μεταφραστών για τη γλωσσική ποικιλία международная сеть переводчиков языкового разнообразия Aẓeḍḍa n yemsuqqlen i lmend n uṭṭuqqet n yilsawen dilsel çeşitlilik için uluslararası çevirmen ağı

 15/07/2020 Tlaxcala, the international network of translators for linguistic diversity Tlaxcala's Manifesto  
English  
 EUROPE 
EUROPE / ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻣﺸﺘﺮک : همبستگی فراملی علیه نژادپرستی و جنگ
Date of publication at Tlaxcala: 05/03/2020
Original: Ortak Açıklama: Irkçılık ve savaşa karşı ulusötesi dayanışma!
Translations available: Ελληνικά  English  Deutsch  Français  Español  Italiano  Русский  عربي  Português/Galego 

ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﻣﺸﺘﺮک : همبستگی فراملی علیه نژادپرستی و جنگ

Various Authors - Div. Auteurs -Versch. Autoren -Muhtelif Yazarlar-مؤلفون مُتنوِّعون - نویسندگان مختلف

 

ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﭘﺲ از ﺑﻪ اﺻﻄﻼح "ﺑﺤﺮان ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن" و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً چهار ﺳﺎل ﭘﺲ از ﺗﻮاﻓﻖ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ و ﺗﺮﮐﯿﻪ، ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺷﺎھﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﺎﺷﯽ از سیاستهای اﻣﻨﯿﺖ-ﻣﺤﻮر مهاجرتی ھﺴﺘﯿﻢ. از ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ (٢٧ ﻓﻮرﯾﻪ ٢٠٢٠) در ﭘﯽ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ مهاجرانی ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اروﭘﺎ ھﺴﺘﻨﺪ دﯾﮕﺮ از طﺮف ترکیه ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ، ھﺰاران ﻧﻔﺮ در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺮز ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﯾﻮﻧﺎن ھﺴﺘﻨﺪ.

اﯾﻦ اﻋﻼﻣﯿﻪ از ﺳﻮی ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺖ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﭘﺲ از ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ٣٣ ﺳﺮﺑﺎز ﺗﺮک در ﻣﻨﻄﻘﻪ ادﻟﯿﺐ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ، ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اوﺟﮕﯿﺮی درﮔﯿﺮی ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎر ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻏﯿﺮﻧﻈﺎﻣﯽ روز ﺑﻪ روز اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ھﺎی اﺳﺎﺳﯽ و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت بهداشتی ﺑﻪ طﺮز ﺷﻔﺎف ﻣﻌﺮض ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻮده اﻧﺪ. دوﻟﺖ ﺗﺮﮐﯿﻪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺮزھﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﻧﮕﻪ ﻣﯽ دارد اﺷﮑﺎﻟﯽ در اﯾﻦ ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ ھﺰاران مهاجر را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دروازه ھﺎی اروﭘﺎ ﺳﻮق دھﺪ. 

مهاجران و ﭘﻨﺎھﺠﻮﯾﺎن از ﺳﻮرﯾﻪ ، اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن، ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن، و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺸﻮر آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎطﻖ ﻣﺮزی ادﯾﺮﻧﻪ، ﭼﻨﺎﮐﺎﻟﻪ، و ازﻣﯿﺮ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ. ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎ اﺗﻮﺑﻮس ھﺎی شهرداری ﺑﻪ آﻧﺠﺎ آورده ﺷﺪه اﻧﺪ ، ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﺴﯽ ھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ وارد ﺷﺪه اﻧﺪ ﯾﺎ ﭘﯿﺎده روی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. در ﻣﻨﻄﻘﻪ ادﯾﺮﻧﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ آنها اﺟﺎزه داده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮزی راه ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ، اﻣﺎ ﻧﯿﺮوھﺎی ﭘﻠﯿﺲ ﯾﻮﻧﺎن از ﻋﺒﻮر آنها ﺑﺎ ﺑﻤﺐ ھﺎی ﮔﺎزی و ﺑﻤﺐ ھﺎی ﺻﺪا ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮده اﻧﺪ. در ھﻤﯿﻦ ﺣﺎل، ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺗﺮﮐﯿﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎران و ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران را ﻣﺤﺪود ﮐﺮدﻧﺪ. آنهایی ﮐﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﺑﯿﻦ دو ﮐﺸﻮر در زﯾﺮ ﺑﺎران ﺷﺪﯾﺪ و ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﻧﺎﭼﯿﺰ ﮔﯿﺮ ﮐﺮده اﻧﺪ ﺑﺮای ﺑﺎز ﮐﺮدن ﻣﺮزھﺎ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽ زﻧﻨﺪ. ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮز زﻣﯿﻨﯽ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ از طﺮف ﻣﺴﺌﻮﻻن ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻮی ﺧﻄﺮﻧﺎک از درﯾﺎ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ. 

در ﯾﻮﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺳﻨﺎرﯾﻮ رو ﺑﻪ وﺧﺎﻣﺖ اﺳﺖ. دوﻟﺖ اﺧﯿﺮاً ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺨﺘﮕﯿﺮاﻧﻪ و ﻏﯿﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﺮی را در ﻣﻮرد ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ھﻤﻪء ﭘﻨﺎھﺠﻮﯾﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ورود ﺑﻪ ﺧﺎک ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ. در روزھﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺤﻠﯽ در ﺟﺰاﯾﺮ ﭼﯿﻮس و ﻟﺴﺒﻮس در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﭘﻠﯿﺲ ﺿﺪ ﺷﻮرش درﮔﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ. ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺑﻪ اﺻﻄﻼح "ﺑﺤﺮان ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن" از زﻣﺎن ﺗﻮاﻓﻖ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ و ﺗﺮﮐﯿﻪ، آنها ﺑﻪ ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪن وﺧﺎﻣﺖ اوﺿﺎع زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد و ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﭘﻨﺎه ﺟﺴﺘﻪ اﻧﺪ اﻋﺘﺮاض ﮐﺮده اﻧﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، زﻧﻮﻓﻮﺑﯽ و ﻧﮋاد ﭘﺮﺳﺘﯽ ﺑﯽ ﺗﻮﻗﻒ ھﻤﭽﻨﺎن ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯿﺪھﺪ. در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ، ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺖ ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر اﺳﻄﻮره تهاجم ﺗﻮﺳﻂ "ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ھﺎ" ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﮐﺸﻮر ھﻤﺴﺎﯾﻪ، ﻧﻔﺮت و ﺗﺮس را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.

 

زﻧﻮﻓﻮﺑﯽ، ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ و ﻋﺎدی ﺳﺎزی آنها ﺑﺎﯾﺪ در ھﺮ ﮐﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺮوز ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮﻧﺪ، ﺧﻮاه در ﺗﺮﮐﯿﻪ، ﯾﻮﻧﺎن ﯾﺎ ھﺮ ﺟﺎی دﯾﮕﺮ. اﺑﺰاری ﮐﺮدن زﻧﺪﮔﯽ مهاجران، ﭘﻨﺎھﺠﻮﯾﺎن، و ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن و ﮐﺎھﺶ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ آﻧﺎن ﺑﻪ اﺑﺰار تهدید و ﭼﺎﻧﻪ زﻧﯽ در ﮐﺎرزارھﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ داﺧﻠﯽ و ھﻢ در رواﺑﻂ دوﻟﺖ ﺗﺮﮐﯿﻪ و اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﺑﺪ. ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ھﺰاران ﻧﻔﺮ از آوارﮔﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم راﻧﺪه ﺷﻮﻧﺪ و رژﯾﻢ ﻣﺮزی ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﭼﺮﺧﻪ ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ آنها ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮﻧﺪ. آﻧﭽﻪ ﻣﺎ ﺧﻮاﺳﺘﺎر آن ھﺴﺘﯿﻢ ﺻﻠﺢ ، ﺣﻘﻮق ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ و آزادی ھﻤﻪء اﻓﺮاد در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ.

 

ﻣﺮزھﺎ ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ، ﻣﺮزھﺎ را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ!

ﺟﻨﮓ ﻋﻠﯿﻪ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن و مهاجران را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﯿﺪ!

ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻓﺮاﻣﻠﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﯽ و ﺟﻨﮓ!

ﺑﺮای جهانی آزاد و ﺑﺪون ﻣﺮز ، اﺳﺘﺜﻤﺎر و ﺗﺒﻌﯿﺪ. 

برای امضاء کردن لطفا بروید به آخر صفحه

دیدن امضاها

تماس 

Courtesy of Göçmen Dayanışma Ağı
Source: http://gocmendayanisma.com/2020/03/03/ortak-aciklama-irkcilik-ve-savasa-karsi-ulusotesi-dayanisma/
Publication date of original article: 01/03/2020
URL of this page : http://www.tlaxcala-int.org/article.asp?reference=28280

 

Tags: بحران مهاجرت ترکیه-اروپاهمبستگی فراملیهیج انسانی غیرقانونی نیست
 

 
Print this page
Print this page
Send this page
Send this page


 All Tlaxcala pages are protected under Copyleft.