TLAXCALA تلاكسكالا Τλαξκάλα Тлакскала la red internacional de traductores por la diversidad lingüística le réseau international des traducteurs pour la diversité linguistique the international network of translators for linguistic diversity الشبكة العالمية للمترجمين من اجل التنويع اللغوي das internationale Übersetzernetzwerk für sprachliche Vielfalt a rede internacional de tradutores pela diversidade linguística la rete internazionale di traduttori per la diversità linguistica la xarxa internacional dels traductors per a la diversitat lingüística översättarnas internationella nätverk för språklig mångfald شبکه بین المللی مترجمین خواهان حفظ تنوع گویش το διεθνής δίκτυο των μεταφραστών για τη γλωσσική ποικιλία международная сеть переводчиков языкового разнообразия Aẓeḍḍa n yemsuqqlen i lmend n uṭṭuqqet n yilsawen dilsel çeşitlilik için uluslararası çevirmen ağı

 20/02/2019 Tlaxcala, the international network of translators for linguistic diversity Tlaxcala's Manifesto  
English  
 IMAGE AND SOUND 
IMAGE AND SOUND / حلّاجی فیلم اطاعت
نامه سرگشاده به جمعیت های اسلامی در آلمان
Date of publication at Tlaxcala: 26/06/2018
Original: Aspekte der „Unterwerfung“
Offener Brief an islamische Gemeinden in Deutschland


حلّاجی فیلم اطاعت
نامه سرگشاده به جمعیت های اسلامی در آلمان

Hamid Beheschti حميد بهشتي

 

خواهران و برادران عزیز

بخاطر فیلم "اطاعت" که در 6 ژوئن در شبکه یک آلمان پخش شد به شما روی می کنم. این فیلم از روی رمان فرانسوی تحت همین عنوان بقلم میشل ولبک تهیه شده و به قدرت رسیدن خیالی یک حزب اسلامی را در فرانسه در سال 2022 نشان می دهد. ناگفته پیداست که این رمان داستانی تخیلی است. تماشای این فیلم برای من بسیار تحقیرآمیز بود.

گذشته از ناتوانی سیاستمداران آلمان در مقابله با اسلام هراسی که توسط پکیدا تقویت و از جانب آ اِف دی (1) مورد سوء استفاده قرار گرفت،  در این فیلم اسلامی که در زمان ما حاکم است بطور غیر مستقیم به تمسخر گرفته شده است. قصد من صحبت در این باره نیست که به چالش کشیدن یا بهتر بگویم حمله ی مزبور به اسلام کنونی فاقد هرگونه زیربنای نقادانه است.

در نظر من این پرسش مطرح گشت که در این داستان که برای برخی افراد جنبه ی آینده نگری را دارد  کدامین اسلام مورد تهاجم قرار گرفته است؟ تمسخر اسلام فعلی در این فیلم را من در سه نکته عمده جمعبندی کرده ام:

1-    اطاعت در اسلام،

2-    تجسم نقش کارپذیری زن مسلمان و

3-    نفوذ از طریق سرمایه گذاری در تبلیغات اسلامی.

همه اینها موضوعاتی هستند که در دوایر ما به ندرت در باره آنها نقادانه گفتگو می شود.

 1 – اطاعت در اسلام

در باره اطاعت که مقصود اطاعت از خداست من تا کنون سخنی پر محتوا و هشیارگر نشنیده ام. طرح اطاعت از خدا در طول تاریخ و اکنون نیز این نقش را داشته و دارد که مسلمانان در تبعیت از روحانیت و نفوذ آنان باقی بمانند که از درون این دنباله روی، نفوذ قدرتمندان از طریق روحانیون مطیع آنان یا غالبا منفعل و خاموش بیرون آمده است. نتیجه ی آن نیز پذیرش بی سرو صدا، دنباله روی و تمکین جوامع مسلمان به قدرتمندان است.

البته در این فیلم اطاعت با موضوع دیگری در ارتباط قرار داده می شود: مطیع گشتن ملت فرانسه به حزب خیالی برادری مسلمانان و جوّ سازی برای تقویت اسلام هراسی.

2 – تجسم نقش کارپذیری زن مسلمان

تصویر زن مسلمان در این فیلم به زن مسلمان سنتی کاهش یافته است آنهم به گونه ای که علی رغم حضورش در دانشگاه فقط همسر، ارضاء کننده و خادم مرد است که در حقیقت نگاهی است تحقیرآمیز و انحرافی به وی.

مواجهه بازیکن اصلی فیلم که یک پروفسور ادبیات زبان فرانسه است در منزل رئیس جدید سوربن با دو همسر وی:

در باره کارپذیری و فرودستی زن مسلمان سخن بسیار رفته که به ندرت در عمل و رفتار ما مسلمانان تأثیری داشته است و با اینکه زنان روشنفکر ما در مقابل آن مقاومت می نمایند اوضاع همچنان باقی است. زیرا زنان مسلمان نه امکان این را دارند که نحوه رفتاری را که بدانان تحمیل گشته است به انتقاد کشند و نه در مناصب تعیین کننده اجتماعی کاری از دستشان بر می آید. لذا آنان در انحصار نقش کارپذیری باقی مانده اند.

3 – نفوذ از طریق سرمایه گذاری تبلیغات اسلامی

هر کس بوجود آمدن مراکز اسلامی و مساجد در خارج از کشورهای اسلامی را مورد توجه قرار دهد، لاجرم با کمک های کلانی که از این کشورها رسیده است مواجه می گردد. این در بهترین حالت موجب گسترش اسلامی سنتی است که تقریبا با هر نظام سلطه ای سازگار می باشد.

می بینیم که این فیلم برای ایجاد برداشت های انحرافی واسلام ستیزانه خویش در بینندگان به برخی از جوانب زندگی ما پرداخته و رفتار دینی ما را به زیر ذره بین برده است. سئوالی که باقی می ماند اینست که ما در مقابل چگونه عکس العملی از خود نشان دهیم.

 شرح

   1 - پگیدا (اروپائیان میهندوست علیه اسلامی شدن غرب) جنبشی است که پیش از ورود انبوه پناهجویان به آلمان در پائیز سال 2014 به وجود آمد و آ اِف دی (گزینش آلترناتیو برای آلمان) حزبی است که یک سال پیش از پگیدا در مقابله با سیاست حاکم در این کشور تشکیل و بدنبال ورود بی کنترل پناهجویان به اروپا قوت یافته در انتخابات سال جاری آلمان قوی ترین حزب اپوزیسیون در مجلس آلمان گشت.

 

Courtesy of تلاکسکالا
Source: http://tlaxcala-int.org/article.asp?reference=23664
Publication date of original article: 26/06/2018
URL of this page : http://www.tlaxcala-int.org/article.asp?reference=23665

 

Tags: اطاعتتبلیغات اسلامیزنان مسلمانزن مسلمانفرانسهاسلامشبکه اول آلمانARDPEGIDAAFDمیشل ولبک
 

 
Print this page
Print this page
Send this page
Send this page


 All Tlaxcala pages are protected under Copyleft.