TLAXCALA تلاكسكالا Τλαξκάλα Тлакскала la red internacional de traductores por la diversidad lingüística le réseau international des traducteurs pour la diversité linguistique the international network of translators for linguistic diversity الشبكة العالمية للمترجمين من اجل التنويع اللغوي das internationale Übersetzernetzwerk für sprachliche Vielfalt a rede internacional de tradutores pela diversidade linguística la rete internazionale di traduttori per la diversità linguistica la xarxa internacional dels traductors per a la diversitat lingüística översättarnas internationella nätverk för språklig mångfald شبکه بین المللی مترجمین خواهان حفظ تنوع گویش το διεθνής δίκτυο των μεταφραστών για τη γλωσσική ποικιλία международная сеть переводчиков языкового разнообразия Aẓeḍḍa n yemsuqqlen i lmend n uṭṭuqqet n yilsawen dilsel çeşitlilik için uluslararası çevirmen ağı

 06/06/2020 Tlaxcala, the international network of translators for linguistic diversity Tlaxcala's Manifesto  
English  
 CULTURE & COMMUNICATION 
CULTURE & COMMUNICATION / Plutarco, Platão e Epiteto: Amar exilados. Amar aprender. Viver desperto.
Date of publication at Tlaxcala: 14/01/2018
Original: Plutarch, Plato and Epictetus: Loving Exiles. Loving Learning. Living Awake.

Plutarco, Platão e Epiteto: Amar exilados. Amar aprender. Viver desperto.

Various Authors - Autores varios - Auteurs divers- AAVV-d.a.

Translated by  Coletivo de tradutores Vila Mandinga

 

Plutarco, Consejos politicos sobre el exilio [ing. On Exile 604ª]

"Mas 'exílio' é insulto. Na verdade, só é insulto entre os idiotas que usam como ofensa "homem pobre", "calvo", "baixo" e, por Zeus, "estrangeiro" ou "imigrante". Mas os que não sejam obcecados por assim insultar admiram pessoas boas, sejam pobres, estrangeiras ou exiladas."

Ἀλλ᾿ ἐπονείδιστον ὁ φυγάς ἐστι. παρά γε τοῖς ἄφροσιν, οἳ καὶ "τὸν πτωχὸν" λοιδόρημα
ποιοῦνται καὶ "τὸν φαλακρὸν" καὶ "τὸν μικρὸν" καὶ νὴ Δία "τὸν ξένον" καὶ "τὸν μέτοικον." ἀλλὰ μὴν οἱ μὴ τούτοις ὑποφερόμενοι θαυμάζουσι τοὺς ἀγαθούς, κἂν πένητες ὦσι, κἂν ξένοι, κἂν φυγάδες.

Antigone acompanha o pai Édipo para o exílio. Pintura de Charles-François Jalabert, 1843


Platão,
A República [ing. Republic 6 499e-500ª]

"Amigo, disse eu, não descarte completamente, desse modo, a maioria do povo. Com certeza têm opinião diferente, se em vez de se pôr a brigar com a maioria, você lhes mostra a gente que você diz que são filósofos, que persuadem a maioria, trabalhando contra o preconceito das pessoas contra o amor de aprender. – Se você demarca essa diferença, as pessoas saberão que são tais a natureza e o trabalho dos filósofos, que elas deixarão de crer que você esteja falando de algum tipo diferente de gente.

E ainda que não vejam as coisas desse modo, você diria que não darão resposta diferente e responderão diferentemente? Ou você acha que alguém que esteja calmo e gentil ficará furioso com alguém que não seja difícil, ou terá ciúmes de alguém que não esteja enciumado? Começo por dizer que natureza assim tão empedernida desenvolve-se apenas em algumas pessoas, não na maioria."


Ὦ μακάριε, ἦν δ’ ἐγώ, μὴ πάνυ οὕτω τῶν πολλῶν κατηγόρει. ἀλλοίαν τοι δόξαν ἕξουσιν, ἐὰν αὐτοῖς μὴ φιλονικῶν ἀλλὰ παραμυθούμενος καὶ ἀπολυόμενος τὴν τῆς φιλομαθίας διαβολὴν ἐνδεικνύῃ οὓς λέγεις 500τοὺς φιλοσόφους, καὶ διορίζῃ ὥσπερ ἄρτι τήν τε φύσιν αὐτῶν καὶ τὴν ἐπιτήδευσιν, ἵνα μὴ ἡγῶνταί σε λέγειν οὓς αὐτοὶ οἴονται. καὶ ἐὰν οὕτω θεῶνται, ἀλλοίαν τοι6 φήσεις αὐτοὺς δόξαν λήψεσθαι καὶ ἄλλα †ἀποκρίνεσθαι. ἢ οἴει τινὰ χαλεπαίνειν τῷ μὴ χαλεπῷ ἢ | φθονεῖν τῷ μὴ φθονερῷ ἄφθονόν τε καὶ πρᾷον ὄντα; ἐγὼ μὲν γάρ σε προφθάσας λέγω ὅτι ἐν ὀλίγοις τισὶν ἡγοῦμαι, ἀλλ’ οὐκ ἐν τῷ πλήθει, χαλεπὴν οὕτω φύσιν γίγνεσθαι.


Epiteto,
Discursos de Epiteto [lat. Epitectus’ Dissertationes ad Arriano Digestae 1.5

"Disse Epiteto que se alguém resiste contra o que é claramente verdadeiro, nesse caso não é fácil montar um argumento para persuadi-lo a mudar de ideia. Deve-se isso não à força do homem nem à fraqueza do professor, mas, sim, porque quando alguém é atacado e enrijece até petrificar-se, como conseguiria alguém convencê-lo de seja o que for, pela razão?

Há duas vias pelas quais os homens endurecem e tornam-se impenetráveis pela razão: uma é a petrificação do pensamento; a outra vem da vergonha, sempre que alguém é de tal modo empurrado à batalha, que não reconhecerá nem o óbvio nem se separará dos que combatem ao seu lado. Muitos temem a necrose do corpo e farão qualquer coisa para evitar que aconteça; mas absolutamente nunca pensamos sobre a mortificação da mente. Por Zeus! Se um homem é de tal modo despossuído no plano mental que não consiga acompanhar qualquer raciocínio ou compreender coisa alguma e é tratado e descartado completamente de tal mdo que ele não consegue acompanhar uma discussão e compreender alguma coisa, achamos que esteja doente. Mas se a vergonha ou a autopreocupação enrijece um homem, continuamos a chamar de força o que é rigidez!

Você sente que está desperto e atento? "Não", responde ele. "Não mais do que quando acredito que estou desperto, quando sonho". A fantasia do sonho em nada difere de estar desperto sem dormir? "Em nada."

Como é possível manter uma conversa com esse homem? Que tipo de fogo ou ferro tenho de levar a ele, para que perceba que foi convertido em rocha dura? Embora perceba, finge que não percebe. É ainda pior do que se fosse cadáver. O homem não percebe o conflito – está doente. Outro percebe e nem se move nem responde – esse é ainda pior. Seu senso de vergonha e a autopreocupação foram amputados, e a razão nele não foi estimulada e, em vez disso, foi mutilada.

Deve-se chamar força a isso? Não é possível, a menos que eu também deva chamar de força quando pervertidos fazem e dizem em público o que quer que lhes ocorra."


ε′. Πρὸς τοὺς ᾿Ακαδημαικούς.

῎Αν τις, φησίν, ἐνίστηται πρὸς τὰ ἄγαν ἐκφανῆ, πρὸς τοῦτον οὐ ῥᾴδιόν ἐστιν εὑ<ρεῖν λόγ>ον, δι’ οὗ μεταπείσει τις αὐτόν. τοῦτο δ’ οὔτε παρὰ <τὴν ἐκεί>νου γίνεται δύναμιν οὔτε παρὰ τὴν τοῦ διδάσκοντος ἀσθένειαν, ἀλλ’ ὅταν ἀπαχθεὶς ἀπολιθωθῇ, πῶς ἔτι χρήσηταί τις αὐτῷ διὰ λόγου;

᾿Απολιθώσεις δ’ εἰσὶ διτταί· ἡ μὲν τοῦ νοητικοῦ ἀπολίθωσις, ἡ δὲ τοῦ ἐντρεπτικοῦ, ὅταν τις παρατεταγμένος ᾖ μὴ ἐπινεύειν τοῖς ἐναργέσι μηδ’ ἀπὸ τῶν μαχομένων ἀφίστασθαι. οἱ δὲ πολλοὶ τὴν μὲν σωματικὴν ἀπονέκρωσιν φοβούμεθα καὶ πάντ’ <ἂν> μηχανησαίμεθα ὑπὲρ τοῦ μὴ περιπεσεῖν τοιούτῳ τινί, τῆς ψυχῆς δ’ ἀπονεκρουμένης οὐδὲν ἡμῖν μέλει. καὶ νὴ Δία ἐπὶ αὐτῆς τῆς ψυχῆς ἂν μὲν ᾖ οὕτως διακείμενος, ὥστε μηδεν<ὶ> παρακολουθεῖν μηδὲ συνιέναι μηδέν, καὶ τοῦτον κακῶς ἔχειν οἰόμεθα· ἂν δέ τινος τὸ ἐντρεπτικὸν καὶ αἰδῆμον ἀπονεκρωθῇ, τοῦτο ἔτι καὶ δύναμιν καλοῦμεν.

Καταλαμβάνεις ὅτι ἐγρήγορας; ‘οὔ’, φησίν· ‘οὐδὲ γάρ, ὅταν ἐν τοῖς ὕπνοις φαντάζωμαι, ὅτι ἐγρήγορα’. οὐδὲν οὖν διαφέρει αὕτη ἡ φαντασία ἐκείνης; ‘οὐδέν’. ἔτι τούτῳ διαλέγομαι; καὶ ποῖον αὐτῷ πῦρ ἢ ποῖον σίδηρον προσαγάγω, ἵν’ αἴσθηται ὅτι νενέκρωται; αἰσθανόμενος οὐ προσποιεῖται· ἔτι χείρων ἐστὶ τοῦ νεκροῦ. μάχην οὗτος οὐ συνορᾷ· κακῶς ἔχει. συνορῶν οὗτος οὐ  κινεῖται οὐδὲ προκόπτει· ἔτι ἀθλιώτερον ἔχει. ἐκτέτμηται τὸ αἰδῆμον αὐτοῦ καὶ ἐντρεπτικὸν καὶ τὸ λογικὸν οὐκ ἀποτέτμηται, ἀλλ’ ἀποτεθηρίωται. ταύτην ἐγὼ δύναμιν εἴπω; μὴ γένοιτο, εἰ μὴ καὶ τὴν τῶν κιναίδων, καθ’ ἣν πᾶν τὸ ἐπελθὸν ἐν μέσῳ καὶ ποιοῦσι καὶ λέγουσι.


Heráclito [frag. 73]
"Não é certo agir e falar como homem que dorme."
οὐ δεῖ ὥσπερ καθεύδοντας ποιεῖν καὶ λέγειν·

 

Courtesy of Tlaxcala
Source: https://sententiaeantiquae.com/2018/01/12/plutarch-plato-and-epictetus-loving-exiles-loving-learning-living-awake/
Publication date of original article: 12/01/2018
URL of this page : http://www.tlaxcala-int.org/article.asp?reference=22468

 

Tags: Sabedoria antigaExílio
 

 
Print this page
Print this page
Send this page
Send this page


 All Tlaxcala pages are protected under Copyleft.