TLAXCALA تلاكسكالا Τλαξκάλα Тлакскала la red internacional de traductores por la diversidad lingüística le réseau international des traducteurs pour la diversité linguistique the international network of translators for linguistic diversity الشبكة العالمية للمترجمين من اجل التنويع اللغوي das internationale Übersetzernetzwerk für sprachliche Vielfalt a rede internacional de tradutores pela diversidade linguística la rete internazionale di traduttori per la diversità linguistica la xarxa internacional dels traductors per a la diversitat lingüística översättarnas internationella nätverk för språklig mångfald شبکه بین المللی مترجمین خواهان حفظ تنوع گویش το διεθνής δίκτυο των μεταφραστών για τη γλωσσική ποικιλία международная сеть переводчиков языкового разнообразия Aẓeḍḍa n yemsuqqlen i lmend n uṭṭuqqet n yilsawen dilsel çeşitlilik için uluslararası çevirmen ağı

 25/03/2019 Tlaxcala, the international network of translators for linguistic diversity Tlaxcala's Manifesto  
English  
 UMMA 
UMMA / ما نیازی جدّی به گفتگویی همگانی در باره تروریسم "اسلامی" داریم
Date of publication at Tlaxcala: 07/01/2018
Original: Ci vuole un polilogo sul terrorismo "islamico"
Translations available: Deutsch  Français  Español  English 

ما نیازی جدّی به گفتگویی همگانی در باره تروریسم "اسلامی" داریم

Milena Rampoldi ميلينا رامبولدي میلنا رامپلدی Милена Рампольди

Translated by  Hamid Beheschti حميد بهشتي

 

بحث در باره تروریسم "اسلامی" یا "اسلامگرایانه" باید به گفتگویی همگانی تبدیل گردد، یعنی به گفتگویی که تمامی کسانی که در آن سهیم اند حضور یابند. و این در درجه اول مسلمانان اند که باید به جهانیان اظهار نمایند تروریسم اسلامی برای آنها چه معنا دارد، بدون اینکه همواره بدون معنی کردن آن فقط از آن فاصله گرفته ... و تکرار نمایند " من این نیستم".


  
تحریف اسلامی، کاری از عثامه حجّاج

تروریسم نباید فقط به لحاظ پدیده ای ایدئولوژیک برداشت گردد، بلکه همچنین به اعتبار پدیده ای که ساخت اساسی اجتماعی و پوچ گرایانه ای را بازتاب نماید که در چارچوب آن ترور بوجود آمده، متحول گشته و تغییر می یابد. بحث در باره تروریسم باید به ویژه گفتگویی همگانی در باره پدیده های تروریستی را شامل گردد که بعنوان تروریسم تلقی نمی شوند؛ در این چارچوب به نظر می آید که تروریسم اسلامگرایانه پدیده ای باشد ناشی از ضد ترور، سرخوردگی، خشم، عکس العمل کور خشونت بار علیه پدیده های تروریستی به معنی وسیع کلمه مانند استعمار، امپریالیسم نو، میلیتاریسم سرمایه و صهیونیسم.

گفتگوی همگانی در باره تروریسم مبنایی علمی را در اختیار ما می نهد تا آغاز نمائیم به درک ارتباط میان ترور، خشونت، مشروع جلوه گر ساختن خشونت و آنگونه پوچ گرایی که با هسته ی ایدئولوژیک ادیان جهانی مربوط باشد. همانگونه که تروریسم دولت میانمار با بودا و پیام او ربطی ندارد، همانگونه که استعمار چین بر تَبَّت و اویگورستان، تعالیم کنفوسیوس را نقض می نماید و صهیونیسمِ کشور اسرائیل، پیام یهودیت و ده فرمان موسی را نقض می کند، به همین ترتیب اسلام نیز با تروریسم هیچ وجه مشترکی ندارد، اگرچه تروریست ها در عملکردهای خویش خود را به خدا منسوب می دانند و واقعا نیز باور دارند به اسلام تعلق داشته و مسلمان هستند.

تروریسم به معنی این است که دیگران را از دنیا حذف کرن، غیرنظامیان گروه دیگر را کشتن و این کشتارِ عمدی، بطوری که به تازگی با ضربات تروریستی علیه مرکز دانشجویی شیعیان در کابل مشاهده کردیم در مورد دین خود نیز صدق می کند. (آیا این را بایست تروریسم سنّی نامید؟) تروریسم، گونه ای جنگیدن علیه امپریالیسم است، با تحریف معنی قرآنی جهاد و بکار بردن آن در جنگ ابزاری بیهوده ای که ابزار آن توسط خودِ امپریالیسم آماده گشته است.

تروریسم در نظر من مانند اژدهایی است که دم خود را می سوزاند. او از جانب اژدهای بزرگتری، اژدهای امپریالیستی، تحریک می گردد که به او اسلحه می دهد. اما اژدهای کوچک تصور می کند در راه خدا و قرآن می جنگد، او اژدهای بزرگ را نمی بیند، علی رغم اینکه در زیر سایه او قرار دارد و بجای اینکه علیه آن اژدهای بزرگ بجنگد، دم خود را به آتش می کشد.

تروریسم اسلامی به نظر من می تواند به صورت پوچ گرایانه و انتحاری و قاتلانه ای در آید که تمام جهان را تهدید می نماید: امپریالیست ها تصور می کنند با معادل قرار دادن اسلام و ترور می توانند اسلام ستیزی را ترغیب نمایند؛ معامله گران جنگ افزار، سرمایه مجازی بورس را به سرمایه قابل لمسِ اسلحه و مینی تبدیل می کنند که کودکان افغان در دور افتاده ترین نقاط افغانستان روی آنها پای می نهند؛ برخی مسلمانان تصور می کنند تروریسم اسلامی بهترین گزینش برای جنگ علیه امپریالیسم بوده و ابداً نمی دانند که تمام آنانی که با آنها می جنگند فقط خدا را می کشند و به هیچ، شلیک می کنند. برای صهیونیسم تروریسم اسلامی بهترین گونه و روش برای مشروع جلوه گر ساختن محاصره ی نوار غزه به منظور ابدی ساختن استعمار به خاطر بنای ارض اسرائیل است. اسرائیل به سامی ستیزی اژدهای "مسلمانی" برای بلعیدن کشور اسرائیل نیاز دارد، زیرا فقط بدین صورت است که کشور یهودی می تواند اشغالگران جدید را فراخواند و درخواست تسلیحات جدید نماید تا از اینکه به دریا ریخته شود، جلوگیری نماید.


شاید این برای همه ی شما شگفت انگیز باشد که من در سرِ خود، هنگامیکه از من خواسته می شود در باره "ترور اسلامگرایانه" سخن گویم اینگونه گرفتار آشفتگی گشته ام. اما بدون آغاز گفتگویی همگانی از برخی نکات مانند این هرگز از این "ترور اسلامگرایانه" رها نخواهیم گشت، تا سپس بتوانیم در راه عدالت و مبادی شکیبایی و سازش عادلانه به مبارزه پردازیم.

Courtesy of تلاکسکالا
Source: https://promosaik.blogspot.com/2018/01/ci-vuole-un-polilogo-sul-terrorismo.html
Publication date of original article: 01/01/2018
URL of this page : http://www.tlaxcala-int.org/article.asp?reference=22402

 

Tags: تحریف اسلامدولت اسلامی/ داعشمسلمانانتروریسم
 

 
Print this page
Print this page
Send this page
Send this page


 All Tlaxcala pages are protected under Copyleft.